ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Kérjük, jelölje meg az ajánlatkérési területet*

  Élelmezés
  Patika
Ajánlatkérő neve *
Ajánlatkérő intézmény/ cég neve
Ajánlatkérő címe *
Telefonszám *
E-mail *
Megjegyzés/ információ:
Kérjük, írja be az ellenörzőkódot!
 


TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályban foglalt előírások alapján:


Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül. A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető. Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. E felhívási kötelezettségünknek jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

A Quadro Byte Zrt. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja). Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez a megrendelőben rögzített egyes személyes adatok megadása.

A Quadro Byte Zrt., mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását, saját maga végzi.

Az adatkezelés időtartama: a Quadro Byte Zrt. a személyes és azon belül a különleges adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető.

A Quadro Byte Zrt., illetve annak megbízottja tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) - a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

A Quadro Byte Zrt. a megbízási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítése során igénybe vesz külső közreműködőket olyan esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtásához speciális szakértelemre van szükség. A kiszervezett tevékenységet végző megbízott személyes adatokat kezel és a törvény alapján titoktartásra kötelezett.

A Quadro Byte Zrt.  ügyfele saját személyes, nyilvántartott illetve továbbított adatairól - a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal - jogosult tájékoztatást kapni, kérésére módosítjuk.

A Quadro Byte Zrt. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, köteles továbbá törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Quadro Byte Zrt., mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.